Mijailović: Ministre, po Vašem Pravilniku svaki policajac koji interveniše dolazi u poziciju da zbog toga izgubi službu?

Mijailović: Ministre, po Vašem Pravilniku svaki policajac koji interveniše dolazi u poziciju da zbog toga izgubi službu?

Policijski sindikat Srbije, kao jedini sindikat zaposlenih u MUP-u koji se od samog početka beskompromisno bori isključivo za prava onih koji svakoga dana dolazeći na posao stavljaju glavu u torbu, izdvojio se svojim delovanjem od bezbroj raznoraznih “sindikata” i nekakvih policijskih i kvazipolicijskih udruženja, stvaranih od samog poslodavca ili raznoraznih kriminogenih struktura u MUP-u i oko njega.

Zato je PSS na udaru svake vlasti, i smetnja svima kojima je u interesu i koji žele da policija umesto građana štiti kriminalace, kako one na vlasti tako i one oko nje.

Predstavnike i članove Policijskog sindikata Srbije nećete videti u zagrljaju visokih rukovodioca u MUP-u, niti u druženju sa narko-dilerom iz vašeg komšiluka. Možete ih videti kako se kao i vi bore da prehrane svoju porodicu i možete ih videti na ulici, u protestima protiv svake nakaradne i nakazne vlasti koja im ne dozvoljava da časno i pošteno obavljaju svoj posao, i koja pretvara ovu zemlju u mafijaško leglo i carstvo tajkuna, političkih prevaranata i svakojakih bitangi.

Dopis predsednika Policijskog sindikata Srbije Veljka Mijailovića ministru Nebojši Stefanoviću o depeši koja je uznemirila zaposloene u MUP-u vam prenosimo u celosti.

Mijailović: Ministre, po Vašem Pravilniku svaki policajac koji interveniše dolazi u poziciju da zbog toga izgubi službu?
Ilustracija

PREISPITATI NAJAVU OTKAZA RADNICIMA MUP-a ZBOG USLOVNIH OSUDA

Poštovani,

obaveštavamo Vas da je došlo do velikog uznemirenja pripadnika policije usled, smatramo, nedorečenosti depeše Sektora za ljudske resurse 08 broj 117-401-60/19 od 14.05.2019. godine.

Naime, u depeši se navodi da je čl. 131. st. 1. tač. 2. Zakona o državnim službenicima propisano da državnim službenicima prestaje radni odnos po sili zakona ako bude osuđen na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili mu je izrečena uslovna osuda na kaznu zatvora od najmanje 6 mseci bez obzira na period proveravanja za učinjeno krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova državnog službenika.

U st. 2. istog člana propisano je da Visoki službenički savet utvrđuje koja krivična dela čine državnog službenika nedostojnim za obavljanje poslova.

Dana 05.04.2019. godine, u „Sl. glasniku RS broj 26/19“, objavljeno je da je usvojen Pravilnik o utvrđivanju krivičnih dela za čiju osudu državni službenik postaje nedostojan za obavljanje poslova, odnosno vršenje dužnosti. U Pravilnikku su navedena krivična dela protiv službene dužnosti (nesavestan rad u službi, zloupotreba službenog položaja, odavanje službene tajne i sl.), kao i sva druga krivična dela za koja može biti izrečena kazna zatvora od 5 godina.

Depešom je dat nalog rukovodiocima organizacionih jedinica da se redovno informišu o toku krivičnog postupka koji je pokrenut i da odmah po pravosnažnosti presude za krivična dela iz Pravilnika, istu proslede Sektoru za ljudske resurse, Odeljenju za radno – pravne poslove, radi daljeg postupanja.

Osnovno pritanje koje izaziva uznemirenje je – na koga se ova depeša odnosi?

Da li samo na državne službenike i nameštenike ili i na pripadnike policije. Dopunska uznemirenost je nastupila jer u depeši nije naglašena zabrana povratnog dejstva ovog Pravilinika na zaposlene koji imaju uslovnu osudu.

Mišljenje Policijskog sindikata Srbije je da nema mesta primeni ove depeše odnosno Pravilnika, na policijske službenike.

Mijailović: Ministre, po Vašem Pravilniku svaki policajac koji interveniše dolazi u poziciju da zbog toga izgubi službu?

U čl. 10. Zakona o policiji napravljena je jasna podela zaposlenih u MUP-u na: policijske službenike (OSL i PD), državne službenike i nameštenike. Ceo Zakon pravi jasnu razliku ovih kategorija – u ovlašćenjima, policijskim poslovima, ljudskim resursima.

U čl. 172. Zakona o policiji se navodi da pored slučajeva prestanka radnog odnosa utvrđenih drugim propisima, policijskim službenicima, odnosno državnim službeicima, po sili zakona radni odnos u ministarstvu prestaje, između ostalog, zbog pravosnažnosti presude za kaznu zatvora od najmanje 6 meseci i pravosnažne presude na kaznu zatvora za taksativno navedena krivična dela.

Čl. 250. Zakona o policiji predviđa da ako ovim zakonom… nije drugačije propisano, na prava i dužnosti, rad i radne odnose policijskih službenika, premenjuju se propisi o državnim službenicima…

Naš zakon kao lex specialis uređuje materiju prestanka radnog odnosa po sili zakona, kao najtežu meru za jednog radnika, autonomno i precizno. I ako PSS ima primedbe i na sadržinu tačaka po osnovu kojih policijski policijski službenici mogu dobiti prestanak radnog odnosa, smatramo da su razlozi jasno definisani, izražavajući specifikum profesionalne delatnosti koju obavlja policija.

Kao što smo naveli, Zakon o policiji pravi razliku između policijskih službenika i državnih službenika i nameštenika. U tom kontekstu i čl. 172. istog zakona, očigledno pravi razliku navodeđi odrednicu „policijskom službeniku, odnosno ostalim zaposlenima“, inače bi kao u ostalom delu teksta Zakona o policiji koristio samo reč “zaposleni“, npr. raspoređivanje zaposlnih (čl. 195.), kod premeštaja (čl. 196.), psihološke zdravstvene zaštite (čl. 182. 183.), solidarne pomoći (čl. 176.) i dr.

U članu 250. Zakona o policiji se navodi da će se propisi (Zakon) o državnim službenicima odnositi na policijske službenike ako Zakonom o policiji nije drugačije propisano. Međutim, Zakonom o policiji jeste drugačije propisano, jer su čl. 172. predviđeni razlozi za prestanak radnog odnosa po sili zakona za policijske službenike, kojom prilikom su taksativno navedena krivična dela, kao i visine kazne zatvora. Na ovaj način Zakon o policiji izričito uređuje materiju prestanka radnog odnosa koja se vezuje za krivična dela. U suprotnom tumačnju, prestanak radnog odnosa za policijske službenike može biti uvek i za sva krivična dela učinjena na radu i u vezi sa radom, bez obzira na šta ili koliko je osuđen, shodno čl. 179. st. 1. tač. 2. Zakona o radu u vezi čl. 172. st. 1. Zakona o policiji.

Pored jezičkog tumačenja, svakako je nužan sistemski i teleološki pristup predmetnom Pravilniku. Naš zakon ne predviđa mere upozorenja, uslovnu osudu i sudsku opomenu, već isključivo kaznu zatvora kao osnov prestanka radnog odnosa po sili zakona. Ujedno Krivični zakonik, sa kojim je u kormativnoj analogiji Zakono o policiji, u čl. 94. st. 2. navodi da pravne posledice osude (npr. prestanak radnog odnosa ili prestanak vršenja određenog poziva ili zanimanja), ne mogu nastupiti kada je za krivično delo učiniocu izrečena novčana kazna, uslovna osuda ako ne bude opozvana, sudska opomena ili kad je učinilac oslobođen od kazne.

Ukoliko bi se predmetni Pravilnik primenjivao na sve zaposlene u MUP-u, on bi faktički derogirao tj. nadmašio bi Zakon o policiji i Krivični zakonik. Na taj način bi se obesmislilo postojanje Zakona o policiji i samog smisla lex specialis po sebi, jer bi se nametala pravna rešenja sa strane u struku u koju se ne razumeju.

Posebna okolnost su krivična dela iz Pravilnika: faktički sva, od saobraćajnih nezgoda do telesnih povreda. Apsolutno svako ko interveniše dolazi u poziciju da zbog toga izgubi službu. Jedno su lepe ali prazne priče o zaštiti policajca kada radi po našim propisima a drugo je realnost da sudovi izriču uslovne presude, pa čak i kazne zatvora, za intervencije i upotrebe sredstava prinude koje su opravdane od strane MUP-a.

Uostalom, istog stava je bio i Upravni sud u presudi 9U.13904/10 (2009), kada je presudio da se u disciplinskim postupcima protiv policijskih službenika ne mogu koristiti povrede službenih dužnosti iz Zakona o državnim službenicima niti izreći disciplniske mere iz tog zakona, a rešavano je u istorodnoj pravnoj materiji preklapanja primene propisa Zakona o policiji i Zakona o državnom službenicima. Od 2010. godine, zbog ovog stava Upravnog suda, u MUP-u nije bilo pokrenutih disciplinskih postupaka za teške porede dužnosti iz radnih odnosa po Zakonu o državnim službenicima.

Molimo Vas za pojašnjenje navedene depeše i ukazivanje u istom na Ustavom (čl. 197.) zagarantovane zabrane retroaktivne primene opštih propisa.

U Beogradu, 29.05.2019. godine

VAŠ POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

Novinar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Next Post

Iz Vikiliksa tvrde da je Asanž prebačen u bolničko odeljenje zatvora

čet maj 30 , 2019
Iz Vikiliksa tvrde da je Asanž prebačen u bolničko odeljenje zatvora Džulijan Asanž je previše bolestan kako bi prisustvovao sudskom saslušanju u četvrtak u Londonu, izjavio je njegov advokat. Osnivač […]
Iz Vikiliksa tvrde da je Asanž prebačen u bolničko odeljenje zatvora